CENÍK GEODETICKÝCH SLUŽEB pro rok 2013


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
- Nabídkový ceník je určen fyzickým i právnickým osobám bez rozdílu.
- Ceník přihlíží ke zpracování vzorového ceníku Svazu geodetů a kartografů a ostatních geodetických firem.
- Ceny neobsahují daň s přidané hodnoty, ať už je objednavatel plátcem DPH či nikoliv.

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY URČENÍ CEN
- Kvalitativní podmínky jsou dány příslušnými platnými zákony, vyhláškami a technickými normami v ČR.
- Ceník předpokládá dodávku geometrických plánů v 6 originálních vyhotoveních a dodávku vytyčovacích
  protokolů a jiných technických zpráv ve 2 originálních vyhotoveních.
- V cenách výkonů je zahrnuta příprava podkladů pro měření, práce na úřadech, vlastní vyhotovení zakázky,
  ověření výsledků zeměměřických činností ÚOZI a předání dokumentací v analogové podobě.
- V cenách výkonů není zahrnutý stabilizační materiál a práce nad rámec požadovaného výkonu (vícepráce).
- K cenám jednotlivých výkonů lze účtovat přirážka a to v následujících případech:
  = práce jsou započaty do 24 hodin od objednání zakázky,
  = nestandardní požadavky na zpracování (speciální formát dat, dražší materiál, více kopií),
  = jsou požadovány vysoké nároky na přesnost provedených prací, popřípadě zvýšená kontrola měření,
  = měření ve ztížených podmínkách (nepřístupný terén, hustý provoz, práce v noci, nebezpečné prostředí).
- K cenám jednotlivých výkonů lze poskytnout sleva a to v následujících případech:
  = při dlouhodobé spolupráci s objednavatelem,
  = poskytnutí v podstatné míře využitelných podkladů při zpracování zakázky,
  = jsou požadovány nižší nároky na přesnost provedených prací,
  = při větším počtu měrných jednotek jednotlivých úkonů.
- Cena za výkon s velmi malým počtem měrných jednotek na velkou dopravní vzdálenost se sjednává zvlášť.
- Ceny neobsahují náklady na úhradu škod vzniklých při měření na hospodářských pozemcích a náklady na
  odstranění překážek znemožňujících výkon v terénu.

III. GEODETICKÉ SLUŽBY A JEJICH CENY
- Není-li v tomto ceníku uvedena Vámi požadovaná geodetická služba, bude cena sjednána dohodou.
- Ceny jsou uvedeny konečné, nejsem plátcem DPH.

A. BODOVÉ POLE

 01.Stabilizace geodetického bodu kamenným mezníkem M2/bod/1.200,- Kč 
 02.Stabilizace geodetického bodu plastovým mezníkem/bod/150,- Kč 
 03.Stabilizace geodetického bodu železnou trubkou/bod/50,- Kč 
 04.Stabilizace geodetického bodu dřevěným kolíkem/bod/20,- Kč 
 05.Stabilizace geodetického bodu měřickým hřebem/bod/10,- Kč 
 06.Signalizace geodetického bodu ochrannou tyčí/bod/1.000,- Kč 
 07.Připojení na závazný referenční systém klasickou metodou/bod/400,- Kč 
 08.Připojení na závazný referenční systém metodou GPS/bod/600,- Kč 
 09.Vyhotovení dokumentace určení geodetického bodu pro IG/bod/1.200,- Kč 
 10.Vyhotovení dokumentace určení geodetického bodu pro KN/ks/2.000,- Kč 

Pozn: 01-06,09-10 = cena zahrnuje stabilizační materiál
        10 = dokumentace obsahuje určení maximálně 3 bodů metodou GPS pro jeden ZPMZ
        ZPMZ = záznam podrobného měření změn , IG = inženýrská geodézie , KN = katastr nemovitostí

B. MAPOVÁNÍ

 01.Účelová mapa v intravilánu/ha/11.500,- Kč 
 02.Účelová mapa v intravilánu s vyšetřením stavu KN/ha/13.000,- Kč 
 03.Účelová mapa v extravilánu/ha/7.500,- Kč 
 04.Účelová mapa v extravilánu s vyšetřením stavu KN/ha/9.000,- Kč 
 05.Mapový podklad pro projekt jednoduché stavby (do 2500 m2)/ha/5.500,- Kč 
 06.Mapový podklad pro projekt jednoduché stavby s vyšetřením stavu KN/ha/7.000,- Kč 
 07.Zaměření a zobrazení polohy délkového prvku/100 m/1.500,- Kč 
 08.Zaměření a zobrazení polohy a výšky délkového prvku/100 m/1.800,- Kč 
 09.Zaměření a zobrazení polohy bodového prvku/bod/400,- Kč 
 10.Zaměření a zobrazení polohy a výšky bodového prvku/bod/500,- Kč 
 11.Vyhotovení dokumentace určení prostorové polohy vrtané sondy/sonda/1.000,- Kč 

Pozn: 07-10 = minimální cena dokumentace je 4.000,- Kč
        11 = dokumentace zahrnuje připojení na závazný referenční systém, minimální cena je 3.000,- Kč
        KN = katastr nemovitostí

C. STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

 01.Zaměření a vyhotovení dokumentace podélného profilu terénem/100 m/2.500,- Kč 
 02.Zaměření a vyhotovení dokumentace příčného profilu terénem/10 m/250,- Kč 
 03.Vytyčení tvaru a rozměru povrchového objektu/bod/250,- Kč 
 04.Vytyčení prostorové polohy povrchového objektu/bod/400,- Kč 
 05.Zajištění polohy povrchového objektu na lavičky/lavička/200,- Kč 
 06.Zajištění polohy a výšky povrchového objektu na lavičky/lavička/300,- Kč 
 07.Vyhotovení ověřené dokumentace vytyčení povrchového objektu/ks/1.250,- Kč 
 08.Zaměření a vyhotovení dokumentace půdorysu stavebního objektu/m2/50,- Kč 
 09.Zaměření a vyhotovení dokumentace svislého řezu stavebním objektem/m2/60,- Kč 
 10.Zaměření a vyhotovení dokumentace fasády stavebního objektu/m2/80,- Kč 
 11.Vyhotovení mikrosítě měřických bodů uvnitř stavebního objektu/bod/300,- Kč 
 12.Dokumentace skutečného provedení trasy inženýrské sítě/100 m/1.500,- Kč 
 13.Dokumentace skutečného provedení povrchového objektu/100 m, ks/1.500,- Kč 
 14.Dokumentace skutečného provedení trasy inženýrské sítě se situací/100 m/3.500,- Kč 
 15.Dokumentace skutečného provedení povrchového objektu navíc ke GP/100 m, ks/1.000,- Kč 

Pozn: 01-06,12-15 = cena nezahrnuje vybudování bodového pole a stabilizační materiál
        08-11 = výkony pro vyhotovení dokumentace současného stavu budovy (pasport stavby)
        01-02,08-10 = minimální cena dokumentace je 4.000,- Kč
        KN = katastr nemovitostí, GP = geometrický plán

D. DIGITALIZACE MAPY

 01.Skenování mapy s hustotou 600 dpi/list mapy/600,- Kč 
 02.Transformace rastrového souboru mapy na rohy mapového listu/list mapy/500,- Kč 
 03.Transformace rastrového souboru mapy na identické body/list mapy/750,- Kč 
 04.Vektorizace rastrového souboru mapy/ha/1.000,- Kč 
 05.Výpočet souřadnic bodů z měřených dat nebo z vektorizace mapy/ha/2.500,- Kč 

E. KATASTR NEMOVITOSTÍ

 01.GP pro vyznačení budovy nebo změny jejího obvodu/100 m, ks/4.500,- Kč 
 02.GP pro rozdělení, sloučení nebo změnu hranice pozemku/100 m/4.500,- Kč 
 03.GP pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách/100 m/4.500,- Kč 
 04.GP pro doplnění SGI o pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem/100 m/6.000,- Kč 
 05.GP pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti/100 m/6.000,- Kč 
 06.GP pro vytyčení nebo upřesnění vlastnické hranice/100 m/6.000,- Kč 
 07.GP pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku/100 m/4.500,- Kč 
 08.GP pro vymezení rozsahu věcného břemene liniové stavby/100 m/3.000,- Kč 
 09.Vytyčení nebo upřesnění vlastnické hranice pro stavební účely/100 m/3.000,- Kč 
 10.Protokol o průběhu vlastníky upřesněné hranice mezi pozemky/ks/1.700,- Kč 
 11.Vyhotovení ověřené kopie geometrického plánu/strana A4/30,- Kč 

Pozn: 01-11 = cena nezahrnuje vybudování bodového pole a stabilizační materiál
        04-06 = dokumentace obsahuje protokol o určení vlastnických hranic s podpisy vlastníků
        GP = geometrický plán , SGI = soubor geodetických informací

F. TECHNICKO-PRÁVNÍ POMOC

 01.Poskytnutí odborné konzultace/hod/600,- Kč 
 02.Poskytnutí písemné informace/strana A4/600,- Kč 
 03.Odborný posudek v zeměměřictví/strana A4/1.500,- Kč 
 04.Návrh na zápis vlastnic. nebo jiného věcného práva k nemovitosti do KN/návrh/1.000,- Kč 
 05.Žádost o přiznání práva rozdělit nebo zcelit pozemky/žádost/800,- Kč 
 06.Žádost o vydání územního rozhodnutí/žádost/1.500,- Kč 
 07.Smlouva nebo dohoda o změně práva k nemovitosti/strana A4/1.500,- Kč 

G. OSTATNÍ GEODETICKÉ PRÁCE

 01.Činnost měřické skupiny za 1 dlouhý den/10-12 hod/8.000,- Kč 
 02.Činnost měřické skupiny za 1 krátký den/8 hod/6.000,- Kč 
 03.Činnost měřické skupiny za 1/2 dne/4 hod/4.000,- Kč 
 04.Obstarání podkladů z dokumentace katastrálního úřadu/hod/360,- Kč 
 05.Obstarání podkladů z dokumentace správce inženýrské sítě/100 m/1.200,- Kč 
 06.Doprava měřické skupiny na zakázku nad 50 km od Prahy/km/6,- Kč 

H. HODINOVÉ SAZBY

 01.Výkon úředně oprávněného zeměměřického inženýra/hod/750,- Kč 
 02.Výkon zeměměřického inženýra/hod/500,- Kč 
 03.Výkon zeměměřického technika (SŠ)/hod/400,- Kč 
 04.Výkon zeměměřického pomocníka (figurant)/hod/250,- Kč 

Poslední aktualizace ceníku byla provedena dne: 1.1. 2008